การประกวดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2561(กิจกรรมห้องสมุดและยอดนักอ่าน (The best Reader Award))ประจำปี2561

โพสต์23 ส.ค. 2561 20:01โดยโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30
        นายสุทธิพงษ์   สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต30 (ชัยภูมิ) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่นตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2561ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกำหนดการประเมินในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องสมุดดีเด่นและยอดนักอ่าน  (The best Reader Award) ประจำปี2561 ดังนี้                                                                          1.นายเสรี  ปลอดโคกสูง            รองผู้อำนวยการ สพม. เขต30     ประธานกรรมการ                                                                      2.นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ       ศึกษานิเทศก์                        กรรมการ                                                                                  3.นายรัฐกฤต  ภูธนคณาวุฒิ        ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา      กรรมการ/เลขานุการ                                                                                                  นางนภาพงษ์  พานนนท์  (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน)ภาพถ่าย                                                                        นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน) รายงาน
ą
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30,
23 ส.ค. 2561 20:01
ą
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30,
23 ส.ค. 2561 20:01
ą
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30,
23 ส.ค. 2561 20:01
ą
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30,
23 ส.ค. 2561 20:01
ą
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30,
23 ส.ค. 2561 20:01
Comments