“เห็ดนางฟ้าภูฐาน สร้างรายได้” กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ ร.ร.นายางกลักพิทยาคม

โพสต์8 ส.ค. 2561 00:10โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30

        ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลาเลิก โดยเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

        นายประวิทย์  พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กล่าวว่า ทางโรงเรียนโดยคณะผู้บริหารและครู ได้ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยไม่ให้กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และมอบให้ครูปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโดยเพิ่มเวลา และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนตั้งแต่ 14.30 น. และหลังเวลา โดยเฉพาะกิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานทำให้ผู้เรียนร่วมลงมือทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ นอกห้องเรียนที่หลากหลาย เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการทุกด้าน

        ครูมาลินี  อาบสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการพัฒนา 4 H” เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน สร้างรายได้ให้กับนักเรียนเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดที่น่าสนใจเพราะมีความต้องการของตลาดอยู่ในระดับสูง อีกทั้งแนวโน้มการบริโภคเห็ดเพื่อสุขภาพยังสูงขึ้น เพราะเห็ดมีประโยชน์หลายอย่าง อีกทั้งเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเชื้อที่สั้น เพาะได้เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อน

        ซึ่งในกิจกรรม 4 H” ได้ดำเนินการ 1. Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) 2. Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) 3. Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) 4. Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้ขั้นพัฒนาการ ของฺ Bloom Taxonomy (Krathwohl , D.R.,2002) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและเน้นให้เกิดทักษะการคิดชั้นสูง

         จากการดำเนินการที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ด และสร้างรายได้ให้กับนักเรียน

 


นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์  รายงาน

นางมาลินี  อาบสุวรรณ์  ถ่ายภาพ
Comments