โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดสัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเพื่อแม่"

โพสต์2 ส.ค. 2559 18:51โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2559 18:52 ]

    วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ปี นายศราวุธ  สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด อ่านเพื่อแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสมุด 111

     นายพฤกษทล  ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองหรือจาก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการ ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปงานห้องสมุดที่ต้องดำเนินการ จัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว และทางโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ และเพื่อสร้างความตระหนักกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนให้การอ่านนำไปสู่ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต

    ในการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 จึงเป็นการนำเสนอความก้าวหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมความสามรถและทักษะด้านต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ นิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่, หนังสือยอดฮิต ประกวดคำขวัญ, วาดภาพประกอบเรื่อง, ประกวดสวนถาดชี้น,ประกวดโครงงาน, ประกวดภาพถ่าย, ประกวดคลิปวีดีโอสั้น, ประกวดนำเสนอเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิล  เกมส์ต่าง ๆ ได้รับความรู้และความสนุก การพูดรณรงค์รักการอ่าน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments