ภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ชาวชมพู-ขาว รวมใจ “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” 2561

โพสต์โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30

โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในปีนี้มีผู้เกษียณรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว, นางสาวอัมพร นาคคำ, นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์, นางสังวาลย์ นาถวิล, นางศรีอุบล พรประไพ, นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์, นางเปรียว ปลอดโคกสูง และนายเจริญ พรมทอง

ภายในงานมีพิธีเกียรติยศจากนักศึกษาวิชาทหาร พิธีขอขมา การแสดงความเคารพและการฟ้อนรำจากนักเรียน อีกทั้งการร่วมร้องเพลงโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว นอกจากนี้ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดยนางศิริวรรณ อาจศรี ยังได้พบปะคณะครูและให้โอวาทแก่นักเรียน   พร้อมทั้งกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โพสต์24 ก.ย. 2561 01:14โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 01:18 ]

    วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมห้องแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ               โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด           โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน นายพงศธร  สาระรัตน์  ตัวแทนคณะครู นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว   พร้อมรับป้ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                       จาก ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นคณะกรรมการตัดสินการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว   (กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) 

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา

โพสต์24 ก.ย. 2561 00:59โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30

     เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 นายศักดา ชัยภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ นายสวาท ฦาชา   รองผู้อำนวยการสพม.เขต 30  นายนภดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม  ศึกษานิเทศก์เพื่อ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน งานประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์23 ก.ย. 2561 17:50โดยโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 21:17 ]


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมห้องแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นางอรอนงค์ ใจรักษา นางกัลยาณี พั้วพวง นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง ตัวแทนคณะครู และ นาวสาวกนิษฐา บัวจาน นางสาววรรณวษา ยืนชีวิต นางสาวพรรณภา คบบัณฑิตย์ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ พร้อมรับป้ายโรงเรียนคุณธรรม จากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในครั้งนี้


                      

                      

โรงเรียนชีลองวิทยา นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์23 ก.ย. 2561 02:37โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 02:38 ]

                เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
                   ทั้งนี้โรงเรียนชีลองวิทยา ได้นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม โดยมีนายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการในครั้งนี้

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์20 ก.ย. 2561 01:10โดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30

ดร.สมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน  2561 ณ บ้านไร่แสนรัก ต.เก่าย่าดี อ.เก่าย่าดี จ.ชัยภูมิ

ภาพโดย : นางปรารถนา  ชัยเลิศณรงค์กุล
ข่าวโดย : นายอดุลย์  ภูสิตลิต

โรงเรียนชีลองวิทยารับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:28โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30

รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโรงเรียนชีลองวิทยา
                เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา ให้การต้อนรับ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน และนางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 เพื่อการนิเทศก์์ติดตาม การจัดการศึกษาโรงเรียนชีลองวิทยา 
            
ทั้งนี้ได้ชมวิธีการทำปูนปั้นพอเพียง กระถางต้นไม้ อิฐตัวหนอน โต๊ะปูนหน้ากลม สาธิตโดยนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา


โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:22โดยโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30


ใน วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 นักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้รับโอกาสเข้าอบรมในโครงการโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
โดยมีนายกฤช แสงนาฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคมได้เรียนรู้กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย และความรู้ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการขับขี่ โดย ดต.นาวิน ศรีไตรรัตน์ และ ส.อ.ณรงค์ กองแก้ว
                  
                  
                  

www.facebook.com/งานโสตโรงเรียนภูพระวิทยาคม

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:01โดยโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 21:06 ]


ใน วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
นางพมลพัชร์ พลศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 


ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านได้รับฟังการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ผลงานนักเรียน และอื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ยังได้เสนอแนะ ให้คำชี้แนะในเรื่องต่างๆให้กับทางโรงเรียนได้นำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

โพสต์17 ก.ย. 2561 20:26โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 20:28 ]

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ให้การต้อนรับ นายประวิทย์ พลอยคำ                ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม และ นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

1-10 of 127