ภาพกิจกรรม สพม.30

ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.30

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต ]


    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการงานและกำหนดภารกิจงานในหน้าที่  รวมถึงแนะนำบุคลากรใหม่ของกลุ่มอำนวยการ โดยมีบุคลากรกลุ่มอำนวยการ จำนวน 16 คน เข้าร่วมการประชุม

    และในช่วงท้ายของการประชุม นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และนายมานะ ประจงจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้เข้ามาแจ้งรายละเอียดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 Chaiyaphum Robot Contest 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ภาพ นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์16 พ.ย. 2560 01:11โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:08 ]


     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) พร้อมนี้ บุคลากร สพม. 30 ได้ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessmet : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ประเมินความโปร่งใส (Transparency) (2) ประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) (3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) (4) ประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และ (5) ประเมินคุณธรรมการทำงาน (Work Integrity)รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

โพสต์15 พ.ย. 2560 02:27โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:08 ]


    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งกำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และ KPI ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 02:19โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:09 ]


    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายความอาลัย วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันภาพ นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ครั้งที่ 10/2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 02:10โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:11 ]


    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30         ครั้งที่ 10/2560  เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    ผู้อำนวยการกลุ่ม  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และศึกษานิเทศก์ จำนวน 60 คนเข้าร่วมประชุมรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 บรรจุครูผู้ช่วย 13 อัตรา

โพสต์9 พ.ย. 2560 01:09โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 01:25 ]


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา 6 วิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา

          2. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

          3 วิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา

          4 วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา

          5 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

 6. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2562

โพสต์7 พ.ย. 2560 22:53โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2560 23:56 ]


   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560

โพสต์6 พ.ย. 2560 23:46โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการ ประชุมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 4/2560

โพสต์6 พ.ย. 2560 23:22โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีประมาณ 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการประเมินในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA

โพสต์1 พ.ย. 2560 06:39โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)       ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีประมาณ 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการประเมินในระหว่างวันที่       16 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิภาพ/ข้อมูล นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 397