ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:13โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

    ซึ่งหลังจากรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ภาพ นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / นางพรพิมล รองพันธ์

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ

โพสต์13 มี.ค. 2561 02:29โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ


     วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสรี  ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) ณ ห้องประชุม สพม.30
สพม.30 ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:07โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 00:15 ]


    วันที่ 7 มีนาคม
2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายเสรี ปลอดโคกสูง และ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 ร่วมต้อนรับนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ของโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัด สพม.30 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา


ภาพ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” และประชุมบุคลากร สพม.30

โพสต์6 มี.ค. 2561 20:48โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

    และเวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.30 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตาม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีบุคลากร สพม.30 จำนวน 60 คนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ของ สพม.30 จำนวน 5 คน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศรัทธาพญาแล”

โพสต์6 มี.ค. 2561 01:52โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหาร สพม.30 และครูนาฏศิลป์ สังกัด สพม.30 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศรัทธาพญาแล” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น “ผ้าพื้นถิ่น 
ไทชัยภูมิ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2561 โดยมีพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ เป็นประธานในการประชุม
าพ นางพรพิมล กองพันธ์ และนางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โพสต์6 มี.ค. 2561 01:48โดยWirasinee Thuleechan


    วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สพม.30

ภาพ นางกาญจนา แก้วโก๋ เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ครั้งที่ 2/2561

โพสต์6 มี.ค. 2561 01:45โดยWirasinee Thuleechan


    วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 45 คน เข้าร่วมการประชุม

ภาพ นางพรพิมล กองพันธ์ และนางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2561”

โพสต์6 มี.ค. 2561 01:40โดยWirasinee Thuleechan


    นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อจารึกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:26โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของลูกเสือโลก  และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนการบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:09โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 466