ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต ]


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference 

ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้พูดถึงเทคโนโลยีก้าวไกล เรียนรู้ฉับไว้ด้วยรูปแบบ CSL โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก/สพม.39 และทักษะการใช้ชีวิตในบ้านกิ่งวิถี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หลังจากนั้น ได้รับชมพร้อมรับนโยบายจากท่านเลขาฯ กพฐ.และคณะผู้บริหารของ สพฐ.   ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=snYLUG9XJPU

รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/ch7mr

                                                                                  ภาพ/ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ

สพม.30 (ชัยภูมิ) ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


/////เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 (ชัยภูมิ)  มอบหมายให้ นายสวาท ฦๅชา รอง ผอ.สพม.30 (ชัยภูมิ)  เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ณ ลานสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาจารย์ ทอง หลอมประโคน ที่ปรึกษาศูนย์บริการจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ประธานกลุ่มซุปเปอร์ชาวนา)ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดขึ้นในวันที่ 2830 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ /////


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/ch56k

ภาพ/ข่าว รายงานโดยกลุ่ม อำนวยการ

สพม.30 ประชุมโครงการอบรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ตเพื่อการนำไปใช้งานในโรงเรียน

โพสต์15 พ.ย. 2561 00:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 01:02 ]
///วันที่ 15 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.30(ชัยภูมิ) จัดประชุมโครงการอบรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ตเพื่อการนำไปใช้งานในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ไอที จำกัด ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน 37 โรงเรียน รวม 74 คน
 


โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษาได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ        การสื่อสาร สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว////รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cf9mj
                                                                        ภาพ/ข่าว รายงานโดยกลุ่ม อำนวยการสพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์14 พ.ย. 2561 19:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสปอดโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี /สพม.8 และยังมีน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา / สพม.30 


หลังจากนั้น ได้รับชมพร้อมรับนโยบายจากท่านเลขาฯ กพฐ.และคณะผู้บริหารของ สพฐ. ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้3 ช่องทาง ดังนี้

1. www.obectv.tv ช่อง obectv2

2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE

3. http://www.facebook.com/obectvonline


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cf6sh

                                                                                  ภาพ/ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ

สพม.30 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน

โพสต์13 พ.ย. 2561 22:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

///เมื่อเวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ดร.อานันท์ รองพล รอง ผอ.สพม.30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง “  หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ เป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนคนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันกันทุกปี/////


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cewkd


                                                                                             ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการสพม.30 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 และกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 00:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


///วันที่ 13 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 สพม.30 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่        การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ครั้งที่ 1 และกีฬานักเรียนโซนหุบเขา    ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561 สพม.30 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา       ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 


โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังแนวปฏิบัติ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้นักเรียนและเยาวชนให้มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกล  จากยาเสพติดทุกชนิด ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา พร้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาทีมีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา สพม.30 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว////

                                                                                                                                                                                 รวมภาพทั้งหมด                                                                                                                                                                                  http://www.gg.gg/cek9e


ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ

 

สพม.30 ประชุมผู้บริหาร พร้อมมอบรางวัล IQA Aword

โพสต์9 พ.ย. 2561 01:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


วันที่  9 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย    และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 7/2561 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. 


ในการนี้ ผอ.สพม.30 ได้ทำการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561 ให้กับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการควบคุมภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่นและยอดเยี่ยมจากนั้นได้กล่าวถึงงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561ซึ่งสามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การจัดการแข่งขันของ สพม.จังหวัดบุรีรัมย์ https://esan68.sillapa.net/sm-center


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/cdg5v

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ


สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์6 พ.ย. 2561 22:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 โดยมี นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้วีทีอาร์การส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี/สพม. เขต 5  และ ครูดี ศรี สพฐ.:คุณครูสุชญา พรหมดา โรงเรียนต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร ตอน ครูผู้สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน ต้นแบบยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ” /สพม.เขต 23 หลังจากนั้น ได้รับชมพร้อมรับนโยบายจากท่านเลขาฯ กพฐ.และคณะผู้บริหารของ สพฐ. ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=iC_vd0VGhV0


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/ccp9l

 

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ


สพม.30 ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์24 ต.ค. 2561 23:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 00:08 ]

วันที่  24 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน        เขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30          ครั้งที่ 11/2561 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ.


โดยมีผู้บริหารการศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้เป็นเจ้าภาพงานการแข่งขันกีฬา กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่       การศึกษา ชัยภูมิครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬา ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อีกด้วย///


รวมภาพทั้งหมด

http://www.gg.gg/c765c

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ


 

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์24 ต.ค. 2561 00:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference


 


โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งในช่วงเวลา 07.30 น. ได้มีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ได้รับการพิจารณานำเสนอวีทีอาร์ เรื่อง การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้น ได้รับชมพร้อมรับนโยบายจากท่านเลขาฯ กพฐ.และคณะผู้บริหารของ สพฐ. ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ http://www.obectv.tv/index.html

รวมภาพทั้งหมด
   http://www.gg.gg/c6vjv

ภาพ/ข่าวรายงานโดยกลุ่มอำนวยการ


1-10 of 600