ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร

โพสต์15 ก.ย. 2560 03:31โดยWirasinee Thuleechan


วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานและสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตและการศึกษาดูงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้การป้องกันการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งการอบรมมีบุคลากร สพม.30 เข้าร่วม จำนวน  50 คน

เวลา 13.00 น.  นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร สพม.30 ในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ตามหลักธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  (อาคารใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิารบาลในสถานศึกษา  "ป้องกันการทุจริต" และการศึกษาดูงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ภาพ/ข้อมูล นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

โพสต์6 ก.ย. 2560 01:03โดยWirasinee Thuleechan


    วันนที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 74 คน
    โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
2. เพื่อให้ครูมีทักษะในการบวก ลบ คูณ และการหารด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์29 ส.ค. 2560 04:23โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมแคนา ภัตตาคารโสเจ้ง

    ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและระบบเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 74 คน แบ่งเป็นเป็นครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนละ 2 คน

ภาพ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม. 30 จัดประชุมโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

โพสต์29 ส.ค. 2560 04:19โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30        เข้าพบปะ พูดคุย กับผู้เข้าประชุมโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ครั้งที่ 7/2560

โพสต์29 ส.ค. 2560 04:16โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแคนา ภัตตาคารโสเจ้ง ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 7/2560 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพม.30 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โพสต์21 ส.ค. 2560 08:26โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ทีมหุ่นยนต์ CB ROBOT) ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Liaoning International Robot Olympiad, 2017 Chaina ณ เมืองอันซาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานพัสดุ

โพสต์21 ส.ค. 2560 08:23โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานพัสดุ โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 165 คน

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ดำเนินการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ฯ

โพสต์21 ส.ค. 2560 08:18โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 20:02 ]


    วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าเยี่ยมการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) ทั้ง 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล, สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และสนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์17 ส.ค. 2560 03:04โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วย e – classroom ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้

          การจัดอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จำนวน 74 คน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:48โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ภาพ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1-10 of 375