ภาพกิจกรรม สพม.30

สพม.30 จัดโครงการ “พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 26 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการ “พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กิจกรรม : ขยายผลการสร้างข้อสอบอัตนัย โดยมีครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนละ 2 คน จำนวนรวม 74 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

     3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับงานวัดผล


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต ]


    วันที่ 26 กันยายน เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Focus group)

โพสต์24 ก.ย. 2561 23:43โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Focus group) การดำเนินการตามนโยบายการท่องสูตรคูณ การใช้เทคนิคคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 เข้าร่วมการประชุม


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

โพสต์23 ก.ย. 2561 20:58โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 23:15 ]


    วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และห้องประชุม โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สพม. 30 จำนวน 100 คน เข้าร่วมการประชุม


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์19 ก.ย. 2561 00:09โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 19 กันยายน เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายสวาท ฦาชา, นายเสรี ปลอดโคกสูง และดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 รวมใจปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ให้ประเทศไทยเขียวชอุ่มตลอดกาล

โพสต์12 ก.ย. 2561 23:31โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 00:05 ]


    วันที่ 12 กันยายน 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30      มอบหมายให้ นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย          ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากร และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกิจกรรม สพม.30 รวมใจปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ให้ประเทศไทยเขียวชอุ่มตลอดกาล ณ บริเวณจุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิภาพ นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

โพสต์11 ก.ย. 2561 00:53โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และถอดบทเรียนการอบรมครู Boot Camp โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีครูในสังกัด สพม.30 เข้าร่วมการประชุม

ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตฯ สพม.30

โพสต์10 ก.ย. 2561 02:12โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 ประชุมการหลอมรวม สรุปข้อมูลพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ

โพสต์10 ก.ย. 2561 00:28โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 10 กันยายน 2561 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมหลอมรวม สรุปข้อมูลพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สพม.30 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.41

โพสต์10 ก.ย. 2561 00:25โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่มาศึกษาดูงานรูปแบบการดำเนินงานและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริต ตลอดจนให้บุคลากรทุกคน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1-10 of 581