นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายกฤตพงศ์  อิ่มวิเศษ
ครู ช่วยราชการ
นางปรียารัตน์  ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจีราพร  ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางกาญจนา  แก้วไก่
เจ้าหน้าที่ธุรการ