นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางวนิชา  ประยูรพันธ์
ศึกษานิเทศก์
.
.

นางปรียารัตน์  ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์


นายปรีดา  นิตยารส
ศึกษานิเทศก์


นางสาวจีราพร  ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์
ศึกษานิเทศก์


นายกฤตพงศ์  อิ่มวิเศษ
ครู ช่วยราชการ