นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปภวรา  ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายปรีดา  นิตยารส
ศึกษานิเทศก์
นางปรียารัตน์  ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์


นางวนิชา  ประยูรพันธ์
ศึกษานิเทศก์


นางสาวจีราพร  ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์
ศึกษานิเทศก์


นายกฤตพงศ์  อิ่มวิเศษ
ครู ช่วยราชการ