นางพิมลพัชร์  พลศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นางปิยะนันท์  มโนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายยุทธศักดิ์  ผลกอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายสุรพงษ์  สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ
นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ