นางพิมลพัชร์  พลศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นายยุทธศักดิ์  ผลกอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางปิยะนันท์  มโนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายสุรพงษ์  สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ