นางวิไลลักษณ์  ฦาชา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางศุลีพร  ประการแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางมาลา  สมิงชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางธัญชนก  กมลกรศรีโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสายฝน  ฆ้องนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายภาวัต  ภูมิคอนสาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพัชรินทร์  พันธุ์สง่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ