นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวิไลลักษณ์  ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางศุลีพร  ประการแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางธัญชนก  กมลกรศรีโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพัชรินทร์  พันธุ์สง่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางสายฝน  ฆ้องนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ