นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวิไลลักษณ์  ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางบังอร  ชมเกษร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายชูศักดิ์  ปีชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุลีพร  ประการแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางธัญชนก  กมลกรศรีโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุภาวดี  วิเศษสัตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพัชรินทร์  พันธุ์สง่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางสายฝน  ฆ้องนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ