นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางบังอร  ชมเกษร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ