นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา