ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


นายศรายุทธ  อยู่ภักดี
นิติกรปฏิบัติการ