นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวนุชนาฎ  จันลาศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นางสาวธันญ์วริน  ธรรมนลินธรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ