ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน...................................................
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ