นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมพร  ตึกโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


นางณัฐปภัสร์  ปฏิพัทรศรีสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอลงกรณ์  บุญญานุสนธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางทิพวรรณ  นิยมพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวศศิวิมล  วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวธาราทิพย์  ตั้งศิริไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ



นางกนิษฐา  กิ่งนอก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวณัฎฐรียา  ค่ายสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปิยวรรณ  คล้ายแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ