นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมพร  ตึกโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


นางพัชรินทร์  ทองชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวปิยวรรณ  คล้ายแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางณัฐปภัสร์  ปฏิพัทรศรีสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวศิวิมล  วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายธวัช แวงดงบัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวณัฎฐรียา  ค่ายสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอลงกรณ์  บุญญานุสนธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ