นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมพร  ตึกโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


นางณัฐปภัสร์  ปฏิพัทรศรีสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางทิพวรรณ  นิยมพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวศิวิมล  วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปิยวรรณ  คล้ายแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกนิษฐา  กิ่งนอก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวณัฎฐรียา  ค่ายสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอลงกรณ์  บุญญานุสนธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ