นายชาตรี  ทวีนาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายพงศธร  ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


น.ส.กัญจน์ณิชา  ศิริคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ