นายเอกชัย  อ้อทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวริศา บุญสร้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางพรพิมล  กองพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชูศักดิ์  ปีชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอนุชิต  ถนอมพันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ