นางสุดาวรรณ์  ผลามิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย  อ้อทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นายชูศักดิ์  ปีชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ


นางสาวปวริศา บุญสร้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางพรพิมล  กองพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอนุชิต  ถนอมพันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ