นายเอกชัย  อ้อทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายชูศักดิ์  ปีชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุชิต  ถนอมพันธุ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางพรพิมล  กองพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ