นายสานิตย์  บุญญานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี  ทวีนาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวมณีรัตน์  มีระหันนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางพรพิมล  กองพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสายยวน  พานิชย์นอก
แม่บ้าน


นายสุรกรณ์  บุญกอบ
รักษาความปลอดภัย
นางสาวจิราธร  พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวมณีรัตน์  งอกศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวประทานพร  ชัยสัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายบรรพต  ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4


นางวานี  มีอุตส่าห์
แม่บ้าน


นายนิยม  ข้องชัยภูมิ
รักษาความปลอดภัย
นางสาวอารยา  ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเกตน์นิภา  เหิงขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายมงคล  วรินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด


นายสมศักดิ์  พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์


นายสงัด  อินทรราช
พ่อบ้าน