นายสานิตย์  บุญญานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี  ทวีนาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นางสาวมณีรัตน์  มีระหันนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายบรรพต  ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4


นางวานี  มีอุตส่าห์
แม่บ้าน


นายสงัด  อินทรราช
รักษาความปลอดภัย
นางสาวอารยา  ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวมณีรัตน์  งอกศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวประทานพร  ชัยสัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมศักดิ์  พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์


นายนิยม  ข้องชัยภูมิ
พ่อบ้าน


นางสาวจิราธร  พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวเกตน์นิภา  เหิงขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายมงคล  วรินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด


นางสายยวน  พานิชย์นอก
แม่บ้าน


นายสุรกรณ์  บุญกอบ
รักษาความปลอดภัย