นายสานิตย์  บุญญานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี  ทวีนาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวเกตน์นิภา  เหิงขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายมงคล  วรินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด


นายอุทิศ  สยมชัย
พนักงานขับรถยนต์


นายสงัด  อินทรราช
พ่อบ้าน
นางสาวจิราธร  พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายพงศธร  ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางสาวมณีรัตน์  มีระหันนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายบรรพต  ใสสะอาด
พนักงานขับรถยนต์


นางสายยวน  พานิชย์นอก
แม่บ้าน


นายนิยม  ข้องชัยภูมิ
รักษาความปลอดภัย
นางสาวอารยา  ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวมณีรัตน์  งอกศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวประทานพร  ชัยสัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมศักดิ์  พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์


นางวานี  มีอุตส่าห์
แม่บ้าน


นายสุรกรณ์  บุญกอบ
รักษาความปลอดภัย