นายสานิตย์  บุญญานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารยา  ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวมณีรัตน์  มีระหันนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายบรรพต  ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4


นางวานี  มีอุตส่าห์
แม่บ้าน


นายสงัด  อินทรราช
รักษาความปลอดภัย
นางสาวจิราธร  พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวมณีรัตน์  งอกศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวประทานพร  ชัยสัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกตน์นิภา  เหิงขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายมงคล  วรินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด


นายสมศักดิ์  พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์


นายนิยม  ข้องชัยภูมิ
พ่อบ้าน


นายสุรกรณ์  บุญกอบ
รักษาความปลอดภัย