ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา