บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูฯ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน