ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา