บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูฯ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ