ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯทำเนียบบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน