เอกสาร "โครงการลดการใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ" และแบบรายงานผลฯ

โพสต์1 ต.ค. 2558 23:46โดยglittawit@sesao30.go.th
ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ดำเนินการ "โครงการลดการใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ" และรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบรายงาน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558
(หนังสือสพม.30 ที่ ศธ04260/ว1175 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558)
Ċ
glittawit@sesao30.go.th,
1 ต.ค. 2558 23:46
Comments