ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

โพสต์21 ต.ค. 2558 21:33โดยWirasinee Thuleechan
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ วนม. 0108.ว.018/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เพื่อมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ในการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Comments