ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานยื่นแบบ ภงด.91 ปีภาษี 2557

โพสต์4 ก.พ. 2559 19:21โดยKrairoek Tunbet
ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิได้ตรวจพบว่ามีบุคลากรในหน่วยงานที่ยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) ปีภาษี2557
ซึ่งขณะนี้ได้พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการแล้ว หากมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ยื่นแบบฯ ไม่ว่าจะมีภาษีชำระหรือไม่ก็ตาม กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 34 แห่งประมวลรัษฏากร และและต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับตามมาตรา 26 แห่งประมวลรัษฏากร สองเท่าของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ พร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.50 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฏากร นับจากวันพ้นกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ
Ċ
Krairoek Tunbet,
4 ก.พ. 2559 19:21
Comments