โครงการฝึกอบรมขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โพสต์18 มิ.ย. 2561 19:43โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
18 มิ.ย. 2561 19:43
ĉ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
18 มิ.ย. 2561 19:43
Comments