การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2558 (ศธ.04260/ว.2754 ลว.29 กค.58)

โพสต์2 ส.ค. 2558 20:27โดยManeerat Meerahannok
1.รายการที่โรงเรียนสมัครประกวด    จำนวน 1 ชุด
2.ตารางกิจกรรม/วิธีการประเมิน       จำนวน 1 ฉบับ
3.เกณฑ์การประเมินฯ                    จำนวน 1 ชุด
4.ตารางการนิเทศ ติดตาม และประเมินฯ    จำนวน 1 ฉบับ