ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาจ้างที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตร 178 วรรคสอง ของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
100.2.pdf
(137k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
11 มี.ค. 2562 23:09
Comments