ด่วนที่สุด!!!!! ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดทำคำของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามขนาดโรงเรียนและกรอบวงเงิน และให้จัดทำปร.4 -ปร.6 ตามรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ส่ง สพม.30 กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 ให้จงได้

โพสต์10 ก.ย. 2558 19:49โดยไม่ทราบผู้ใช้
ด่วนที่สุด!!!!! ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดทำคำของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น                ตามขนาดโรงเรียนและกรอบวงเงิน และให้จัดทำปร.4 -ปร.6 ตามรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ส่ง สพม.30 กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 ให้จงได้
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ก.ย. 2558 19:49
Comments