ผลการสอบ O-NET

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552-2553

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553-2554

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2555

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555-2556

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556-2557

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2558

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559-2560

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559-2560