เอกสาร/หลักฐาน การประเมิน ITA Online 2561 : สพม.30

1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
    EB1 (1) : มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน

    EB1 (2) : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
    EB2 (1) : มาตรการ กลไก การให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
    EB2(2) : หลักฐานการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
    EB3 (1) : วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
    EB3 (2) : มาตรการ กลไก การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    EB3 (3) : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    EB3 (4) : การเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
    EB4 (1) : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    EB4 (2) : เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
    EB4 (3) เผยแพร่ / กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
    EB5 : มาตรการ กลไก การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    EB6 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน

2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
    EB7 : มาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 การรับสินบน
    EB8 : มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันการรับสินบน
    
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
    EB9 : เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงาน

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    EB10 (1) : วิเคราะห์ความเสี่ยง / การจัดการความเสี่ยง / การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานฯ
    EB10 (2) : มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงาน

4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    EB11 (1) : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
    EB11 (2) การกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต และแผนที่เกี่ยวข้อง

4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
    EB12 (1) : มาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    EB12 (2) เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ / อนุญาต)
Comments