เอกสาร/หลักฐาน การประเมิน ITA Online 2561 : สพม.30

1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
    EB1 (1) : มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
 • คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงาน
 • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 • รายงานผลการกำกับติดตาม
    EB1 (2) : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
    EB2 (1) : มาตรการ กลไก การให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • คำสั่งหรือข้อสั่งการกำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
  • รายงานการกำกับติดตาม
    EB2(2) : หลักฐานการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญตัวแทนภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสม
 • รายงานผลการกำกับติดตาม ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
    EB3 (1) : วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจทราบ
    EB3 (2) : มาตรการ กลไก การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  • ระบบการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 • หลักฐานการกำกับติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
  • รายงานการกำกับติดตาม
    EB3 (3) : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    EB3 (4) : การเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
    EB4 (1) : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    EB4 (2) : เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
    EB4 (3) เผยแพร่ / กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
    EB5 : มาตรการ กลไก การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าทีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
  • วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทะฺ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำอย่างต่อเนื่อง
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
  • รายงานการกำกับติดตาม

2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    EB6 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน

2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
    EB7 : มาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนาม
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
  • กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนระบบงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างต่อเนื่อง

3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 การรับสินบน
    EB8 : มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันการรับสินบน
 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • การรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ
  • ค่ารีับรอบที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง
  • การเรี่ยไร
  • การับแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน)
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างต่อเนื่อง
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
  • รายงานการกำกับติดตาม
    
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
    EB9 : เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงาน
 • ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต
 • จดหมายข่าว (e-news)
 • แนวดำเนิการ โครงการ กิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรม
  • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับทราบ/ลงนาม

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    EB10 (1) : วิเคราะห์ความเสี่ยง / การจัดการความเสี่ยง / การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานฯ
    EB10 (2) : มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงาน
 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายงาการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการป้องกันที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ตาม EB10 (1)
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
  • รายงานการกำกับติดตาม

4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    EB11 (1) : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต
  • คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • บันทึกเชิญประชุม
  • รายงานการประชุม
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    EB11 (2) การกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต และแผนที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม
 • บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อโปรดทราบ

4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
    EB12 (1) : มาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  • วิธีการตรวจสอบ
  • ขั้นตอนการตรวจสอบ
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
  • รายงานการกำกับติดตาม

    EB12 (2) เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ / อนุญาต)
Comments