ข้อมูลองค์กร

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยู่ที่ 363/2  หมู่ 9  ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ