ประกาศ สพฐ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

https://drive.google.com/open?id=0B6TGaIBztkI5eGpyM3o5aFIzVEk

https://drive.google.com/open?id=0B6TGaIBztkI5LVBPcUs3SU02blk