โรงเรียนในสังกัด สพม.30โรงเรียนตามภารกิจเร่งด่วนฯ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนในฝัน

โรงเรียนดีประจำตำบล